Bærekraftig utvikling defineres som en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. De nye bærekraftmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.

Verdiskaping skal skje i en helhet mellom følgende områder:

• Miljømessig, langsiktig forvaltning av natur- og kulturressursene, slik at disse ikke forringes som følge av reiselivsaktiviteten. Dette inkluderer også reelle utslippsreduksjoner.

• Sosial, sunn utvikling med gode arbeidsforhold og bidrag til å skape attraktive lokalsamfunn der folk gjerne vil bosette seg og leve.

• Økonomisk sunn utvikling med et langsiktig perspektiv som gir en robust lokal økonomi, bygget på klima-/ miljømessig og sosial ansvarlighet.

 

For næringshagen, som organisasjon, blir det viktig å holde dette fokus i vårt arbeid med målbedrifter og andre samarbeidspartnere. Vi bringer temaet inn i våre kurs og seminarer og den årlige utviklingssamtalen med bedriftene. Vi har også bærekraft som et særkrav i leverandørutviklingsprosjektet Havbruk Nord. SIVA har også startet arbeidet med bærekraftmålene. Dette vil også styrke Nordkappregionen.

 

Næringshagen ønsker i den kommende perioden å sette ytterligere fokus på bærekraft for vårt eget selskap, men også for våre medlemmer. For næringshagen vil det være naturlig å prioritere arbeid innenfor disse bærekraftsmålene:
 

  • Innovasjon og infrastruktur, hovedmål 9
  • Bærekraftige byer og lokalsamfunn, hovedmål 11
  • Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre, hovedmål 12
  • Samarbeid for å nå målene, hovedmål 17